Home > Search the Collection > Work List Of Author

S Collection of the Mie Prefectural Art Museum

Artist / Alive Period

S

SABURI Makoto       1898-1936
SAEKI Yuzo       1898-1928
SAIKI Isao       1952-
SAITO Juichi       1931-1992
SAITO Kiyoshi       1907-1997
SAITO Toyosaku       1880-1951
SAITO Yoshishige       1904-2001
SAKAKI Bakuzan       
SAKAKI Bakuzan       1926-2011
SAKAKI Bakuzan, Dominique HEZARD       
SAKAKI Bakuzan, Dominique HEZARD       
Sakaki Bakuzan, MOTONAGA Sadamasa       
SAKAKI Bakuzan, SAKAKI Miyoko       
SAKAKI Bakuzan, Tsutaka Waichi       
SAKAKI Bakuzan, WAKE Shiro       
SAKAKIBARA Kazuhiro       1883-1941
SAKAMOTO Hanjiro       1882-1969
SAKAMOTO Kazumichi       1934-
SANLEON, Jose       1953-
SASAJIMA Kihei       1906-1993
SASAKI Shiro       1931-
SATO Churyo       1912-2011
SATO Haruo       1892-1964
SATO Shoin       1907-1970
SATOMI Katsuzo       1895-1980
SAYLER, Diet       1939-
SEKI Bin       1930-
SEKINE Shoji       1899-1919
SEKO Kakkou       
SHIBA Kokan       1747-1818
SHIMADA Ayuko       1934-2022
SHIMADA Shozo       1933-2016
SHIMAYA Shizen       1904-1993
SHIMIZU Toshi       1887-1945
SHIMIZU Yo       1971-
SHIOKAWA Bunrin       1808-1877
SHIRAGA Kazuo       1924-2008
SOGA Shogetsu       生没年不詳
SOGA Shohaku       1730-1781
SOMEYA Arika       1961-
SOSUI       
SOTO, Ramon de       1942-2014
SOU Shiseki       1715-1786
STEINLEN, Alexandre+BALLURIAU, Paul       1859-1923, 1860-1917
SUCHI Kyoko       1947-
SUD, Anupam       1944-
SUDA Kunitaro       1891-1961
SUETAKE, Celso       1952-
SUGAI Kumi       1919-1996
SUGIHARA Genjin       1913-2009
SUGIMATA Tadashi       1914-1994
SUGIURA Ikko       1946-
SUH Seung-Won       1941-
SUIHEKI       
SUMIKAWA Kiich       1931-
SUWA Naoki       1954-1990
SUZUKI Hachiro       1915-2005
SUZUKI Kinpei       1896-1978
SUZUKI Michiko       1954-
SUZUKI Ryozo       1898-1996
SUZUKI Sancho       1899-1997
SUZUKI Seisei       1914-1990
SUZUKI Syonen       1849-1918
SUZUKI Yoriko       1963-

Back To Top