Home > Search the Collection > Work List Of Author

H Collection of the Mie Prefectural Art Museum

Artist / Alive Period

H

HA Chong-Hyun       1935-
HA Dong-chul       1942-
HAMABE Mankichi       1902-1998
HAMADA Chimei       1917-2018
HAMADA Minoru       1947-
HAMADA Shoji       1894-1978
HAMAGUCHI Yozo       1909-2000
HANAI Hoyo       1879-1928
HARA Katsushiro       1886-1964
HARA Seiichi       1908-1986
HARADA Naojiro       1863-1899
HARUKI Nammei       1795-1878
HASEGAWA Kiyoshi       1891-1980
HASEKAWA Toshiyuki       1891-1940
HASHIMOTO Heihachi       1897-1935
HATA Ryuko       ?-1858
HAYAMI Gyoshu       1894-1935
HAYASHI Katsuji       1943-
HAYASHI Takeshi       1896-1975
HAYASHI Yoshiaki       1890-1973
HINENO Sakuzo       1907-1984
HIRAFUKU Hyakusui       1877-1933
HIRAGA Kamesuke       1889-1971
HIRAI Baisen       1889-1969
HIRAI Norimichi       1915-1982
HIRANO Koso       1881-1935
HIRAOKA Jun       1906-1975
HIRATA Jiichi       1929-2012
HISHIDA Shunso       1874-1911
HONGO Shin       1905-1980
HORIUCHI Masakazu       1911-2001
HOYAMA Yuinen       

Back To Top