Home > Search the Collection > Work List Of Author

F Collection of the Mie Prefectural Art Museum

Artist / Alive Period

F

FONTANESI, Antonio       1818-1882
FUJIMORI Shizuo       1891-1943
FUJISHIMA Takeji       1867-1943
FUJITA Kyohei       1921-2004
FUJITA Tsuguharu       1886-1968
FUKUDA Shigeo       1932-2009
Fukuda Toyosiro       1904-1970
FUKUI Ryonosuke       1923-1986
FUKUZAWA Ichiro(-)       1898-1992
FUNAKOSHI Yasutake       1912-2002

Back To Top